Voor goed rentmeesterschap en verantwoord waterbeheer

IMG_0611dinsdag 27 januari 2015 09:40

Op 18 maart vinden er gecombineerde verkiezingen plaats voor Provinciale staten en het Algemene bestuur van Wetterskip Fryslân. Hieronder leest u een korte samenvatting van het ChristenUnieverkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân 2015-2019.

De ChristenUnie zet zich sinds 2008 in voor een Wetterskip Fryslân dat dienstbaar is aan alle burgers en (boeren)bedrijven in het beheersgebied van Fryslân en Groninger Westerkwartier. Hierbij hebben we een duidelijk vertrekpunt. De Schepper vertrouwde ons de zorg voor deze aarde toe. Want: “Van Hem is de zee, door Hem gemaakt, en ook het droge, door Zijn handen gevormd.” (Ps. 95:5, NBV) Dat geeft een duidelijke richting aan onze afwegingen.

Wetterskip Fryslân heeft drie kerntaken, de zorg voor:

1. stevige dijken (waterkeringenbeheer)

2. voldoende water (watersysteembeheer)

3. schoon water (afvalwaterzuivering)

Het werk van Wetterskip Fryslân raakt ook de economische mogelijkheden, het mooie landschap en de leefbaarheid in de steden en dorpen van Fryslân en het Westerkwartier. De ChristenUnie staat voor verantwoord waterbestuur, verantwoorde keuzes en verantwoorde kosten. Dit doen we graag door in gesprek te gaan met u als inwoner of bedrijf. We willen met een brede blik en vanuit een sterk besef van verantwoordelijkheid samen met andere belangengroeperingen en partijen blijven werken aan een duurzaam verantwoord waterbeheer door Wetterskip Fryslân. Daarvoor vragen wij uw stem en uw vertrouwen.

 

De ChristenUnie maakt zich sterk voor tien waterthema’s:

1. Een Wetterskip Fryslân dat het beheersgebied van Fryslân en Groninger Westerkwartier beschermt tegen water.

2. Een Wetterskip dat zorgt voor voldoende water voor iedereen.

3. Een Wetterskip dat zich inzet voor verbetering van het stedelijk waterbeheer.

4. Een Wetterskip dat voorziet in schoon en gezond water.

5. Een Wetterskip dat water en recreëren samenbrengt.

6. Een klantgericht Wetterskip Fryslân.

7. Een toekomstgericht Wetterskip Fryslân.

8. Een Wetterskip als betrouwbare samenwerkingspartner voor burgers, bedrijven en overheden.

9. Een Wetterskip dat nationaal en internationaal kennis deelt over water.

10. Een Wetterskip dat verantwoord omgaat met uw geld.

Onze speerpunten zijn:

1. Waterkeringen op orde volgens nieuwe Deltanormen en op basis van kostenbesparend en vernieuwend beheer.

2. Sobere uitvoering nieuw zeegemaal op nader te onderzoeken locatie bij Lauwersoog, Holwerd of Harlingen.

3. Verantwoorde uitvoering van alle wettelijke waterschapstaken tegen de laagst mogelijke kosten.

4. Gebiedsgerichte aanpak in het veenweidegebied, waarbij de funderingsproblematiek (paalrot!) wordt meegewogen.

5. Wetterskip Fryslân is een goede partner om kennis en kunde op het gebied van watermanagement te delen met arme landen.

6. Eerlijke verdeling van de waterschapslasten, waarbij rekening wordt gehouden met de financieel zwakkeren.

7. Doelmatige innovatie en verduurzaming van alle onderhoud.

Onze kandidaten voor het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zijn:

 

 

1.

Rein Ferwerda

Morra

2.

Egbert Berenst

Drachten

3.

Kor Stelma

Franeker

4.

Dirk Jan Kuiken

Leeuwarden

5.

Auke Rienstra

Gauw

6.

Haaije de Jong

Oosterzee

7.

Gert Schouwstra

Sneek

8.

Tineke Huizinga

Heerenveen

 

Wat mag u verwachten van onze kandidaten voor het Wetterskipsbestuur?

 Zij hebben kennis van waterbeheer, ruime bestuurlijke ervaring en stellen zich dienstbaar en integer op.

 Zij streven naar een duurzaam waterbeheer, zodat onze kinderen niet worden opgezadeld met problemen die we nu al kunnen voorzien.

 Zij leggen als goede rentmeesters verantwoording af over onze omgang met de schepping.

 Zij proberen bij de besluitvorming over watervraagstukken transparant te handelen en gaan daarbij zorgvuldig om met de afweging van maatschappelijke en individuele belangen.

 Zij handelen volgens de gedragscode van de ChristenUnie die tot doel heeft om de integriteit te waarborgen.

 

Actuele informatie over de gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen:

www.christenunie.nl  Download ook het ChristenUnie-Verkiezingsprogram Wetterskip Fryslân 2015 – 2019 op: http://fryslanwetterskip.christenunie.nl/

« Terug