Algemene beschouwingen van de ChristenUnie, AB Wetterskip Fryslân, 29-09-2015

wetterskipfotodinsdag 06 oktober 2015 13:17

De ChristenUnie beschouwt water als startpunt van Gods schepping. De Bijbel zegt: “Van Hem is de zee, door Hem gemaakt en ook het droge, door Zijn handen gevormd.” De Schepper vertrouwde aan ons mensen het beheer over Zijn aarde toe. Goed rentmeesterschap en duurzaam waterbeheer

Dat beheer schept een permanente verantwoordelijkheid die de mens helaas te vaak in zijn bestaansgeschiedenis niet is nagekomen. Goed rentmeesterschap en duurzaam waterbeheer blijft daarom ook voor Wetterskip Fryslân als functionele overheid een duurzame opdracht. Ons land loopt in effectief waterbeheer voorop en om die koppositie te behouden en onze verworvenheden en waterkennis dienstbaar te maken hier en elders, zoals in Mozambique, hopen wij als Wetterskip Fryslân ook in deze bestuursperiode onze bijdrage te kunnen blijven leveren, met een brede blik voor alle waterschapsbelangen.

Met overtuiging neemt de ChristenUnie sinds de verkiezingen van afgelopen voorjaar deel aan de coalitie met CDA, Water Natuurlijk incl. Geborgd Natuur en Geborgde zetels ongebouwd. Daarbij is voor alle partners het passende uitgangspunt: Water verbindt! Voor een goed bestuur geldt o.i. eerst het beleidskader en vervolgens daar in de MJP-cyclus jaarlijks een sluitende begroting voor te maken.

Publieksversie van het Water Beheer Plan 2016-2021

Als ChristenUnie kunnen wij instemmen met het inspraakrijp verklaren van het voorliggende ontwerp WBP 2016-2021. Het is al met al een lijvig en leesbaar document geworden. Maar om een dergelijk belangrijk kaderdocument voor onze ingelanden nog beter toegankelijk te maken hebben wij in de vorige commissievergadering gepleit voor een heldere samenvatting. Wij zijn daarom content met de toevoeging van het DB, dat er tbv de inspraak een publieksvriendelijke introductie op het WBP op de website van WF wordt geplaatst. En dat deze mogelijkheid zo breed mogelijk in de relevante media wordt gepubliceerd. Kortom, in overeenstemming met het Coalitieakkoord, om ons waterbeheer transparant en interactief in dialoog met onze burgers en bedrijven in te richten. Tevens een bijdrage in het meer waterbewust maken van onze ingelanden (burgers, boeren en bedrijven).

 “En wat doen we morgen met water”?

Die vraag zal niet alleen bij de verkiezingen maar ook in de loop van volgend jaar door het Algemeen Bestuur beantwoord moeten worden. In het kader van het project Toekomstbestendig waterbeheer (TBW) zal het AB scherpe keuzes moeten maken, met als doel om het waterbeheer in Fryslân en Groninger Westerkwartier toekomstbestendig en nog kosteneffectiever in te richten, kortom binnen de wettelijke kaders haalbaar en voor onze burgers betaalbaar. Terecht stelt het Coalitieakkoord dat Wetterskip Fryslân alle kansen moet benutten voor innovatie en duurzaamheid. Daarom komt de ChristenUnie met het voorstel om een Klankbordgroep Innovatie 2.0 ook in deze bestuursperiode te continuëren.

Dit voorstel is door het Dagelijks Bestuur met instemming overgenomen.

« Terug