Wetterskip Fryslan

Wetterskip FRYSLÂN

Speerpunten ChristenUnie voor Wetterskip Fryslân 2015 – 2019

 

 1.   Waterkeringen op orde volgens nieuwe Deltanormen en op basis van kostenbesparend en vernieuwend beheer.

 2.   Sobere uitvoering nieuw zeegemaal op nader te onderzoeken locatie bij Lauwersoog, Holwerd of Harlingen.

 3.   Verantwoorde uitvoering van alle wettelijke waterschapstaken tegen de laagst mogelijke kosten.

 4.   Gebiedsgerichte aanpak in het veenweidegebied, waarbij de funderingsproblematiek (paalrot!) wordt meegewogen.

 5.   Wetterskip Fryslân is een goede partner om kennis en kunde op het gebied van watermanagement te delen met arme landen.

 6.   Eerlijke verdeling van de waterschapslasten, waarbij rekening wordt gehouden met de financieel zwakkeren.

 7.   Doelmatige innovatie en verduurzaming van alle onderhoud.

 

'Goed rentmeesterschap'

VERSTANDIG, VEILIG EN DUURZAAM

"De Provinciale ChristenUnie Fryslân vroeg me bij de komende waterschapsverkiezingen in Friesland ‘de kar te trekken'. Als oud-Statenlid en oud-gemeenteraadslid heb ik bestuurlijke ervaring. Maar wat heb ik met water? Als Fries mag ik wonen in de mooiste waterprovincie dichtbij de Waddenzee en het Lauwersmeer.

Voor alles ben ik voorstander van veilige dijken. Maar ook van daar waar mogelijk het water de ruimte te geven volgens de waterbeheerstrits: vasthouden, bergen en dan pas afvoeren. Daarvoor zijn al eeuwenlang waterschappen nodig. De ChristenUnie erkent dat de aarde van God is en ook het water het werk van Zijn hand. Verstandig, veilig en duurzaam waterbeheer is onderdeel van goed rentmeesterschap.

In een tijd van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling door gas- en zoutwinning- zie ik voor Wetterskip Fryslân als prioriteit de bouw van een nieuw supergemaal bij Lauwersoog, uiterlijk in 2015. Dit naast innovatieve maatregelen voor kustbescherming."

Onze kandidaten zijn:

  1. Rein Ferwerda, Morra
  2. Harm de Jong, Drachten
  3. Rob Jonkman, Beetsterzwaag