Standpunten

Wetterskip FRYSLÂN

Speerpunten ChristenUnie voor Wetterskip Fryslân 2015 – 2019

 

 1.   Waterkeringen op orde volgens nieuwe Deltanormen en op basis van kostenbesparend en vernieuwend beheer.

 2.   Sobere uitvoering nieuw zeegemaal op nader te onderzoeken locatie bij Lauwersoog, Holwerd of Harlingen.

 3.   Verantwoorde uitvoering van alle wettelijke waterschapstaken tegen de laagst mogelijke kosten.

 4.   Gebiedsgerichte aanpak in het veenweidegebied, waarbij de funderingsproblematiek (paalrot!) wordt meegewogen.

 5.   Wetterskip Fryslân is een goede partner om kennis en kunde op het gebied van watermanagement te delen met arme landen.

 6.   Eerlijke verdeling van de waterschapslasten, waarbij rekening wordt gehouden met de financieel zwakkeren.

 7.   Doelmatige innovatie en verduurzaming van alle onderhoud.