Standpunten

De Speerpunten

Een hoopvolle toekomst: water & rentmeesterschap staan voorop.
De ChristenUnie wil vanuit goed rentmeesterschap werken aan een goede balans van het totale waterbeheer. De wereld om ons heen verandert. Het klimaat verandert. Ons gebruik van water verandert. Onze visie blijft echter onveranderd. Er zijn nieuwe grote uitdagingen, denk aan verzilting, droogte, extreme neerslag, zeespiegelstijging en medicijnen en andere chemische stoffen in het afvalwater.
Het Wetterskip Fryslân is daarom koploper en hoofdrolspeler door tijdig in te spelen op al deze veranderingen. Schoon water in ons mooie beheersgebied is voor de leefbaarheid van mens en dier in toekomst van levensbelang.

Innovatie – toekomst gericht
Al die uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. Dat betekent dat we anders naar onze taken gaan kijken en durven te veranderen.  Daarom vinden wij innovatie zo belangrijk. Er zijn inmiddels veel voorbeelden hiervan. Denk hierbij aan het maken van bioplastic uit RWZI-slib, het gebruik van cellulose (wc-papier) uit afvalwater voor asfalt en isolatiemateriaal en terugwinning van fosfaat.

Laaggelegen stukken land en natuur gebruiken we als waterberging. Hierdoor kan de biodiversiteit weer toenemen.
De ChristenUnie wil dat de huidige landbouwgronden hun landbouwfunctie kunnen behouden.
Om te komen tot een integrale aanpak van de verzilting wordt een brede "taskforce" in het leven geroepen.
 Dit is precies wat de ChristenUnie graag wil

Speerpunten

  1. Inspelen op klimaatverandering;
  2. Hoop voor de toekomst: voor de schepping, inwoners, leefomgeving en biodiversiteit;
  3. Schoon water heeft de hoogste prioriteit; doorgaan met natuurvriendelijke oevers;
  4. Meer water opvang plaatsen in steden, dorpen en buitengebied;
  5. Integrale aanpak verzilting door inzet van brede “taskforce”;